CoSol - EET klient

Cool Solutions

 

 

Návod k použití a postup instalace

 

 

 

Stažení a instalace programu

Instalátor programu lze stáhnout na stránkách http://www.plavec.wz.cz/eet.htm. Po uložení instalátoru do vašeho počítače instalátor spusťte a postupujte dle pokynů instalátoru dále. Pokud se jedná o první instalaci na váš počítač, vytvoří se složka CoSol EET klient na disku C: a do ní je celý program nainstalován. Pokud již máte starší verzi ve vašem počítači nainstalovanou, pouze se nahradí soubory *.exe a *.dll a soubory s daty a nastavením zůstanou zachovány.

Stažení a instalace certifikátu

Pro potvrzení pravosti odesílané účtenky slouží bezpečnostní certifikát. Program CoSol EET klient používá k „podepsání“ účtenky soubor s cerfikátem ve formátu PKCS#12 s příponou .p12 (xxxxxxxxxx.p12), který získáte exportem certifikátu na portálu http://www.etrzby.cz (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces). Podrobný návod k podání žádosti o certifikát, přihlášení se do svého účtu na portálu a jeho nastavení lze najít na internetu, např. zde: http://www.schuster.cz/prirucky/priprava-eet.pdf.

Pokud již máte soubor xxxxxxxxxx.p12 stažený někde ve svém počítači, je potřeba jej nakopírovat do hlavní složky aplikace EET klient (C:\CoSol EET klient) a pak jeho název (včetně přípony p12) uložit do nastavení programu (viz. Kapitola „Nastavení programu“ - „Název souboru cetifikátu“). Při exportu certifikátu do souboru xxxxxxxxxx.p12 po vás bude vyžadováno zvolení hesla k soukromému klíči, který se do souboru xxxxxxxxxx.p12 při exportu ukládá. Toto heslo je také nutné zadat v nastavení EET klienta (viz. Kapitola „Nastavení programu“ – „Heslo k cetifikátu“)

 

 

Nastavení programu

Všechna nastavení a data programu se nacházejí ve složce „Data“, která obsahuje níže uvedené soubory. Většinu důležitých parametrů lze pohodlně prohlížet, měnit a ukládat pomocí formluláře „Nastavení“. Tento formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Nastavení“, které je umístěno v sekci „Rozšířené“, dostupné po stisknutí tlačítka „Rozšířené“ nacházejícího se ve spodní části hlavního okna programu. Před prvním použitím programu prosím nastavte potřebné položky ve formuláři „Nastavení“. Bez nastavení zadání vašich údajů do programu nebude možné účtenku odeslat.

 

Položky, které je nutné změnit: DIČ, IČ, jméno souboru certifikátu, heslo k certifikátu

Položky, které je velmi doporučené změnit: Název pokladny, ID provozovny, název provozovny, adresa a kontakt

 

Pokud si chcete program jen vyzkoušet bez zadávání vlastních údajů (a bez vlastního podpisového certifikátu xxxx.p12), můžete použít testovací soubor Settings_Test.txt, který přejmenujte na Settings.txt. Oba soubory se nacházejí ve složce C:\CoSol EET klient\Data.

 

Výčet datových a konfiguračních souborů:

-          Settings.xml - tento konfigurační soubor obsahuje následující údaje:

o    <DIČ>CZ0123456789</DIČ> - DIČ poplatníka

o    <IC>123456</IC> - IČ poplatníka

o    <pathToCertificateSign>0123456789.p12</pathToCertificateSign> - název souboru certifikátu. Soubor s certifikátem (xxxxxxx.p12) musí být nakopírován v adresáři jako EET_Klient.exe, tedy c:\CoSol EET klient\

o    <eetUrl>https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3</eetUrl> - cesta k serveru EET

o    <pokladnaName>Pokladna1</pokladnaName> - název nebo jiná identifikace pokladního zařízení - musí být unikátní v rámci provozovny a nesmí obsahovat diakritiku.

o    <provozovnaID>11</provozovnaID> - identifikace provozovny - najdete na portálu www.etrzby.cz po přidání první provozovny dostane provozovna většinou ID 11.

o    <certificatePassword>abcdefgh</certificatePassword> - heslo ke klíči certifikátů

o    <DPHfree>true</DPHfree> - zobrazí nebo skryje panel pro zadání částky že které se neodvádí DPH (buďto u neplatcu DPH nebo u zboží které je od DPH osvobozeno)

o    <DPHlow>false</DPHlow> - zobrazí nebo skryje panel pro zadání částky že které se odvádí snížena DPH - jen pro plátce DPH.

o    <DPHstandard>false</DPHstandard>  - zobrazí nebo skryje panel pro zadání částky že které se odvádí standardní DPH- jen pro plátce DPH.

o    <roundAmountVisible>false</roundAmountVisible> - zobrazí nebo skryje panel s celkovou částkou. Pro neplátce DPH nemá tento panel význam, protože zobrazuje stejnou hodnotu jaká je žádaná v panelů DPHfree.

o    <messagePanelVisible>true</messagePanelVisible> - zobrazí nebo skryje panel s textovou poznámkou pro tisk účtenky

o    <nazevProvozovny>Název provozovny</nazevProvozovny> - název provozovny se tiskne do hlavičky účtenky a také do sekce s adresou provozovny

o    <adresaProvozovny>Nová 245</adresaProvozovny> - tiskne se na účtenku

o    <kontaktProvozovny>Tel. 123456789, penzion@nakopci.cz, www.nakopci.cz</kontaktProvozovny> - tiskne se na účtenku

o    <reklamniSdeleni>Dodavatel EET systému zdarma: plavec2@seznam.cz</reklamniSdeleni> - tiskne se na konec účtenky

o    <mailFrom>xxxxxx@seznam.cz</mailFrom> - odesílatel emailu s účtenkou

o    <SMTPport>587</SMTPport> smtp port pro spojení s emailovou schránkou odesilatele (některé porty umožňují pouze šifrované spojení)

o    <SMTPserver>smtp.seznam.cz</SMTPserver> - smtp server pro spojení s emailovou schránkou odesilatele

o    <SMTPusername>xxxxxx</SMTPusername> - uživatelské jméno pro spojení s emailovou schránkou odesilatele

o    <SMTPpassword>yyyyyy</SMTPpassword>  - heslo pro spojení s emailovou schránkou odesilatele

o    <enableSslForMail>true</enableSslForMail> - nastavení, zda se má spojení s emailovou schránkou odesilatele šifrovat (některé porty umožňují pouze šifrované spojení)

o    <maxWidthOfPrintedString>500</maxWidthOfPrintedString> - šířka účtenky v pixelech

o    <printFontSize>9</printFontSize> - velikost fontu pro tisk

o    <pathToPhpServerForShowReceipt> http://www.plavec.wz.cz/save_receipt.php </pathToPhpServerForShowReceipt> - cesta k PHP serveru, na kterém jsou nakopírované skripty save_receipt.php, select_receipt.php, show_receipt.php pro archivaci a zobrazování vydaných účtenek

o    <printAllPriceElements> true </printAllPriceElements> nastavení, zda se jednotlivé položky účtenky (jejich ceny) budou přidávat k textové poznámce dokladu a tím pádem i tisknout na účtenku.

o      <windowsCaption>CoSol - EET klient</windowsCaption> - text nadpisu okna programu. Slouží pro odlišení více spuštěných programů na jednom PC současně, když např vydáváte účtenky pro dvě nebo více firem s různým DIČ.

o      <showArticleCategory>true</showArticleCategory> - nastavení, zda se má na účtenku tisknout i druh zboží u každé položky mezisoučtu. Pokud je nastaveno na true, zobrazí se vedle okna s textem pro tisk i combobox s nabídkou druhů zboží. Druh zboží je nutné vybrat pře zadáním položky.

o      <printEachItemOnSeparateLine>true</printEachItemOnSeparateLine>- nastavení, zda se má každá položka mezisoučtu tisknout na nový řádek. Pro úsporu papíru nastavte na false a i předchozí volbu showArticleCategory vypněte. Tím docílíte tištění všech položek za sebe na jediný řádek. Pokud nechcete tisknout jednotlivé položky tisknout vůbec, vypněte i volbu printAllPriceElements.

o      <backColor> - barva pozadí, hodnoty R,G,B – barevné složky červená, zelená, modrá, A - průhlednost

o      <pouziteZbozi>true</pouziteZbozi> - pro zvláštní režim DPH, kdy se odvádí jednou ročně a neúčtuje se společně s cenou zboží.

o      <printerName>PDFCreator</printerName> - název tiskárny, na kterou se vytiskne účtenka

o    <printDIC>false</printDIC> - nastavení, zda se má na účtenku tisknut i DIČ

 

 

Formát zápisu položek: Hodnota položky je zleva i zprava uzavřena názvem položky ve špičatých závorkách práva část má za první závorkou lomítko „/“. Hodnoty mohou být buďto textové, číselné a nebo pravdivostní true/false (ano/ne). Soubory TXT a XML lze editovat běžným textovým editorem notepad.exe (je součástí OS Windows). Pro editaci souboru typu xml je však vhodnější si nainstalovat přehlednější editor notepad++, který lze stáhnout ze stránek https://notepad-plus-plus.org/download/v7.2.2.html .  Většina položek z výše uvedeného seznamu je dostupná ve formuláři Nastavení. Následuje výčet položek ze souboru settings.txt a z formuláře Nastavení, které k sobě patří:

<pathToCertificateSign> = Cesta k certifikátu

<eetUrl> = URL k EET

<certificatePassword> = Heslo k certifikátu

<messagePanelVisible> = Zobrazit text dokladu

<mailFrom> = Email odesilatele

<SMTPusername> = SMTP jméno uživatele

<SMTPpassword> = SMTP heslo

<enableSslForMail> = SSL šifrování

<maxWidthOfPrintedString> = Šířka papíru

<printFontSize> = Velikost písma

<printAllPriceElements> = Tisk všech položek

<showArticleCategory> = Tisknout druh zboží

<printEachItemOnSeparateLine> = Odřádkovat zboží

<printerName> = Tiskárna

 

 

-          OfflineReceiptsArchive.txt - obsahuje aktuální seznam účtenek, které se nepodařilo odeslat a byly vydány v offline módu. Po každém spuštění se program pokouší tyto účtenky znovu odeslat (pokud je v online módu). Pokud se odeslání povede, účtenka je ze seznamu odstraněna.

-          ReceiptsArchive.txt - obsahuje seznam všech zadaných účtenek bez ohledu na to, zda se je podařilo odeslat na EET server, vytisknout nebo odeslat emailem. Nepodaří-li se účtenku odeslat na EET server (chyba připojení nebo manuálně zvolen offline mód), neobsahuje účtenka FIK údaj a místo tohoto kódu je uvedena poznámka „offline“. Dojde-li někdy v budoucnu k odeslání této účtenky, je také znovu přidána do tohoto seznamu, tentokrát však již s přiděleným FIK údajem. Takže se pak tato účtenka v seznamu vyskytuje 2x: jednou jako offline a jednou s FIK údajem.

-          TextDokladu.txt - obsahuje zprávu, která je nabídnuta jako výchozí textová poznámka k vytištění pro každou účtenku. Tento text je možné před každým odesláním dodatečně změnit. Je vhodné si do souboru uložit obecnou šablonu pro všechny účtenky a před vlastním tiskem změnit jen některé parametry, jako například počet účtovaných nocí v penzionu, či jiné položky prodeje nebo identifikaci zákazníka, pokud si to přeje. Sem je možné zadat předmět plnění, zboží, služby, jednotkové ceny položek, množství a ostatní náležitosti, které vyžaduje zákon, aby obsahoval zjednodušený daňový doklad, potažmo standardní daňový doklad (identifikaci zákazníka, jeho DIČ atd...).

-          LastReceipt.xml - informace o poslední vydané účtence - nejdůležitějším údajem je zde ID (pořadové číslo) poslední vydané účtenky. Další vydávána účtenka totiž bude mít vždy o 1 vyšší číslo. Změnou tohoto údaje lze nastavit plynulé navázání na číselnou řadu papírových účtenek vydávaných až dosud bez evidence EET nebo pokud je třeba od nového roku založit novou číselnou řadu od čísla 1, stačí nastavit ID na 0 a příští účtenka bude mít pořadové číslo 1.

 

Postup zadání a odeslání účtenky

1)       Zadání ceny:

a.        Pro neplátce DPH - do políčka „Částka (nepodléhající DPH)“ zadejte cenu za účtovanou položku a stiskněte klávesu „+“ nebo <Enter>.

b.        Pro plátce DPH - do políčka „Přidat částku (s DPH)“ zadejte cenu za účtovanou položku a stiskněte klávesu „+“ nebo <Enter>.

c.        Cena položky se přičte k celkové částce a ta se zobrazí níže. Pokud je v nastavení zvolena možnost „Tisk cen všech položek, tak se také do políčka „Textová poznámka“ přidá cena položky. Pokud chcete přidat nějakou položku vícenásobně, změňte hodnotu v poli „Počet (násobek)“. Pro zadání násobku bez použití myši stačí stisknout klávesu „*“ na numerické klávesnici, zadat číslo (kolik položek se má přidat) a potvrdit klávesou „Enter“ nebo „+“. Tím se násobek přičte k celkové sumě.

 

2)       Klikněte na tlačítko „Odeslat“ a po několika sekundách přijde odpověď z EET serveru. Pokud je vše v pořádku, nabídne se dialogové okno s možností odeslanou a zaevidovanou účtenku:

a.        Vytisknout,

b.        Odeslat zákazníkovi mailem (i na více adres oddělených čárkou nebo středníkem – dle vašeho SMSTP serveru)

c.        Vytisknout i odeslat mailem

d.        Uložit účtenku na libovolný webový server podporující PHP skripty. Přednastavený server je http://www.plavec.wz.cz/save_receipt.php . Takto uložené účtenky pak lze prohlížet z libovolného webového prohlížeče (v PC, tabletu či telefonu) na adrese www.plavec.wz.cz/select_receipt.php Stačí zadat DIČ, zaplacenou částku a čas platby a požadovaná účtenka je okamžitě zobrazena. Pokud si uživatel zřídí vlastní www stránky, kam si nakopíruje skripty save_receipt.php, select_receipt.php a show_receipt.php (nacházejí se v C:\CoSol EET klient\PHPServer), lze zadávání DIČ vynechat. Tímto způsobem lze vyřešit problém, pokud někdo nemá tiskárnu a nechce si ji ani pořizovat a nebo mu např. právě došel papír či toner.

e.        V případě že tento dialog zavřete bez vybrání jakékoli z výše uvedených možností, účtenka se pouze uloží a zobrazí se hlavní okno programu s možností zadat další účtenku (pořadové číslo účtenky v levém horním rohu se zvýší o 1).

3)       Pokud dojde k nějakému problému (nelze se připojit k serveru nebo je nahlášena nějaká chyba v účtence) nabídnou se také stejně možnosti jako v předešlém případě, ale s upozorněním, že účtenka není zaevidována na serveru EET a lze ji vytisknout pouze v offline módu a je nutno ji dodatečně zaevidovat až budou problémy s připojením odstraněny. Program se o to automaticky pokusí při příštím spuštění v online módu.

Zobrazení účtenky před tiskem na monitoru

Pokud si chcete účtenku napřed prohlédnout než ji vytisknete a nebo ji chcete jen ukázat zákazníkovi, můžete si ji „vytisknout“ do souboru PDF, který zůstane uložen v počítači a můžete si tak tuto účtenku vytisknout nebo prohlížet i kdykoli v budoucnu. Stačí jen před stiskem tlačítka pro tisk změnit defaultní tiskárnu v nastavení tiskáren (Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelů\Zařízení a tiskárny). Defaultní tiskárna je označena zelenou fajfkou. Nějaká virtuální PDF tiskárna je většinou již součástí operačního systému. Pokud žádnou virtuální PDF tiskárnu v počítači nemáte, můžete si ji stáhnout např. zde: http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download , nebo aktivovat „Microsoft print to pdf“.

Postup stornování účtenky

Účtenky se stornují stejným postupem jako při běžném odesílání účtenky, pouze se záporným znaménkem.

Archivace a přehledy účtenek

Přehled o odeslaných účtenkách získáte na serveru www.etrzby.cz po přihlášení do webové aplikace. Přehledy jsou k dispozici k předchozímu dni. Lze prohlížet součty za různá období (dny, měsíce, roky). Pokud nechcete být závislí na EET portálu a chcete vidět uložené účtenky ve svém počítači, tak můžete nahlédnout do souboru ReceiptsArchive.txt a odtud si je můžete také kdykoliv vytisknout (včetně popisného textu, který byl k účtence zadán). Účtenky jsou zde ale uloženy v kompaktním formátu 1 účtenka na 1 řádek souboru. Pro jistotu je vhodné tento soubor pravidelně zálohovat na nějaké přenosné paměťové médium.

   Pro prohlížení účtenek v konkrétním vybraném období lze použít formulář „Statistiky a součty, který je dostupný z rozšířeného hlavního formuláře po stisknutí tlačítka „Archiv“. Po zadání požadovaného období a stisku tlačítka „Načíst“ se v tabulce zobrazí všechny účtenky odeslané v tomto období, včetně těch offline. Součty tržeb se zobrazí pod tabulkou. Standardně se offline  účtenky do součtu nepočítají, protože ke každé takovéto účtence by měla existovat později odeslaná párová online účtenka se stejným ID a ostatními hodnotami. Pokud však chcete z nějakého důvodu zobrazit součet včetně offline účtenek, zatrhněte volbu „Včetně offline účtenek“.

   Libovolnou kompletní účtenku z tabulky lze vytisknout (ve stejném formátu jako pro zákazníka) pomocí tlačítka „Tisk účtenky“. Výběr se provádí kliknutím na požadovaný řádek účtenky v tabulce. Pro tisk tržeb ze všech účtenek zobrazených v tabulce (za vybrané období) použijte tlačítko Tisk přehledu”.

   Seznam všech vydaných účtenek se také automaticky ukládá do souboru ReceiptsTable.csv. Každá účtenka je na samostatném řádku a jednotlivé hodnoty jsou odděleny středníkem. První řádek souboru obsahuje popisky jednotlivých hodnot. Tento soubor lze pohodlně prohlížet v Excelu nebo jiném tabulkovém procesoru, který umožňuje s daty provádět různé statistické výpočty (součty, průměry atd.).

Dotazy a podpora

Máte-li nějaké dotazy a připomínky, můžete kontaktovat autora programu emailem na adrese plavec2@seznam.cz.

 

Smluvní ujednání pro využívání aplikace CoSol – EET klient

Pokud se smluvním ujednáním nesouhlasíte, program EET klient nepoužívejte. Užíváním programu EET klient vyjadřujete svůj souhlas s tímto smluvním ujednáním.

Obsah programu EET klient: Program EET klient je dodáván tak jak je“. Poskytovatel programu v žádném případě neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé použitím tohoto programu. Poskytovatel negarantuje dostupnost programu ani konkrétní funkce programu.

Využívání programu EET klient: Program EET klient nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Program smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů. Používáním programu nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k poskytnutému programu. V souvislosti s používáním programu vám poskytovatel programu EET klient může zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.

Ochrana osobních údajů: Program EET klient eviduje email. Tento email zůstává v evidenci EET klient a nikam se nepředává. Ostatní poskytnuté informace kromě certifikátu a hesla jsou považovány za veřejné (DIČ, Provozovna a podobně). Program EET klient eviduje veškeré vystavené elektronické účtenky. Tyto účtenky jsou k dispozici na internetu tomu, kdo zná správnou kombinaci částky a času účtenky.

Změny služeb a jejich ukončení: Funkčnost a podpora programu EET klient může být kdykoliv ukončena. Provozovatel programu se bude snažit oznámit zrušení programu v předstihu. Charakter programu EET klient může být kdykoliv změněn.

Záruky a odmítnutí odpovědnosti: POSKYTOVATEL PROGRAMU EET klient NEUVÁDÍ  ŽÁDNÉ JINÉ KONKRÉTNÍ SLIBY NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. NAPŘÍKLAD SE V SOUVISLOSTI S OBSAHEM V RÁMCI SLUŽEB, S JEJICH KONKRÉTNÍMI FUNKCEMI, S JEJICH SPOLEHLIVOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ANI S JEJICH SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY K NIČEMU NEZAVAZUJE. PROGRAM POSKYTUJE „TAK, JAK JE“.

Odpovědnost za program EET klient: POSKYTOVATEL PROGRAMU  EET klient NENESE ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU TRŽEB, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY ANI ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ. VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ, ŽE POSKYTOVATEL PROGRAMU EET klient  NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.